Forskningsprosjekt 1

Dokumenter vedrørende Arnold Havelins forskningsprosjekt. Initiativtaker til forskningsprosjektet var DNF-48, som engasjerte Arnold Havelin til å kartlegge allmennhetens holdninger til homofile. Denne undersøkelsen resulterte i forskningsrapporten "Almenhetens holdninger til homofile og homoseksualitet" som ble utgitt i 1968. Havelin utførte også i samme periode en parallell undersøkelse av levevilkårene til homofile og bifile selv, men denne ble aldri publisert.


Arnold Havelin

Et utvalg av svarskjemaene fra Arnold Havelins underøkelse av levekårene til homofile og bifilie. Svarskjemaene inneholder 114 spørsmål med flervalgssvar, samt flere utfyllende personlige kommentarer lagt til på baksiden av skjemaene.

Samling ubb-ska-a0041-f-fa